خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریاSend E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

پنج‌شنبه، ۱۰  بهمن  ۱۳۸۱  (January 30, 2003) 

º  21:54

× درباره‌ی ِ  جشن ِ  سده

جشن ِ  سده  را  در  ده‌مين  روز  از  ماه ِ  بهمن،  به  هنگام ِ  شب،  برگزار  می‌کردند...  همه‌گان  به  صحرا  می‌رفتند  و  کوهه‌هايی  از  بوته‌ها  فراهم  می‌ساختند  و  آن‌ها  را  برمی‌افروختند  و  شادي  و  پایْ‌کوبي  می‌کردند  و  معتقد  بودند  که  اين  آتش  بازمانده‌ی ِ  سرما  را  نابود  می‌کند...  بر  زمين  آتش‌ها  می‌افروختند،  شهرها  را  چراغان  می‌کردند  و  پرنده‌ها  و  تيرهای ِ  آتشين  را  به  فضا  می‌فرستادند  تا  مگر  دوْران ِ  کودکي ِ  خورشيد  به  سر  رسد  و  گرمای ِ  آن  پديد  آيد  و  باروري ِ  زمين  از  نوْ  آغاز  شود...

مهرداد ِ  بهار

P
 

دوشنبه، ۷  بهمن  ۱۳۸۱  (January 27, 2003) 

º  20:27

بهمن ِ  ۱۳۸۱، «اردشير ِ  رستمي»
P
 

دو‌شنبه، ۳۰  دیْ ۱۳۸۱  (January 20, 2003) 

º  18:23

× سايت ِ  «فرهاد»

(گر  چه  بس  نيست  هنوز،  اما  می‌شه  گفت  خوب⁀ئه...  و  که  خوب‌تر  شه  باز...)

P
 

پنج‌شنبه، ۲۶  دیْ ۱۳۸۱  (January 16, 2003) 

º  03:56

×

«دريای ِ  مورد ِ  نظر  خاموش  است.»


P
 

پنج‌شنبه، ۱۲ دیْ ۱۳۸۱  (January 2, 2003) 

º  03:46

Y o u ' r e
m y
w o r l d
You're my world, you're every breath I take,
You're my world, you're every move I make,
Other eyes see the stars up in the sky,
But for me they shine within your eyes;

As the trees reach for the sun above,
So my arms reach out to you for love,
With your hand resting in mine
I feel a power so divine;

You're my world, you are my night and day,
You're my world, you're every prayer I pray,
If our love ceases to be,
That is the end of my world for me;Sung by Helen Reddy
(Also sung by Cilla Black)

P