خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

يک‌شنبه،  ۱۱  فروردين  ۱۳۸۱‌ (March  31,  2002)‌

º‌3:24

×‌ خيلی‌  خوب⁀ئه!‌  خيلی‌  خوش‌حال⁀ام‌  که‌  برگشتن‌  و‌  شادي ِ‌  کسی‌  رو‌  می‌بينم‌  که‌  نوشته‌هاش‌  رو‌  می‌خوندم.‌  که‌  باز‌  می‌شه‌  بخونم.‌  اين‌  چند‌  روز‌  دورادور‌  درگيري‌های ِ‌  Pink  Floydي‌ش‌  رو‌  با‌  بقيه‌  می‌ديدم.‌  می‌دونستم‌  که‌  چه‌  قدر‌  سخت⁀ئه‌  آدم‌  بتونه‌  وسط ِ‌  کش‌مکش‌های ِ‌  فکري‌  و‌  زباني‌  خودش‌  رو‌  نبازه.‌  حالا‌  هم‌اين‌  رو‌  بگم‌  که‌  خيلی‌  خوش‌حال⁀ام.‌  باز‌  هم،‌  اين‌  جور‌  برخوردها‌  رو  می‌بينيم،‌  چون‌  اين‌  طبيعي⁀ئه،‌  و‌  برخلاف ِ‌  خورشيدخانوم‌  گمون‌  کنم‌  جلوش‌  رو‌  گرفتن‌  نه‌  ممکن‌  باشه‌  و‌  نه‌  لازم.‌  مهم‌  اين⁀ئه‌  که‌  بتونيم‌  بشنويم‌  و‌  بردبار‌  باشيم.‌  حتا‌  در‌  برابر ِ‌  حرف‌های ِ‌  گزنده‌  و‌  گاه‌  بی‌اختيار ِ‌  يه‌  دوست.‌  سخت⁀ئه،‌  اما‌  زيستن ِ‌  ما‌  با‌  هم‌  جز‌  با‌  اين‌  بردباري‌  و‌  صبر،‌  نه‌  شدني⁀ئه‌  و‌  نه‌  زيبا...‌  زيستن ِ‌  ما،‌  روی ِ‌  اين‌  زمين...

...For  trying  is  that  ancient  art  of  proving  that  the  world  is  round...

P