خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

سه‌شنبه، ۱۳ فروردين ۱۳۸۱ (April 2, 2002)

º 4:50

×  نه!  مث ِ  اين  که  بايد  برگشت  «تهران»...  باورت  می‌شه؟  دارم  با  سرعت ِ  kb/min‏ 2  کار  می‌کنم.  خدا  لعنت  کنه  اين  آشنای ِ  دورادورمون  رو.  گفتم  اين  يه  ماه  که  موندم  خونه‌ی ِ  پدري،  از  يکي  که  می‌دونه  و  ISPهای ِ  اين‌جا  رو  می‌شناسه  بپرسم.  اون  هم  تازه  کلي  با  فروشنده‌ئی  که  معرفي  کرد  سر و کله  زدم...  به  قول ِ  کتاب‌دار  «بر  تبليغات‌کننده‌ی ِ  دروغ‌گو  لعنت»...  حالا  دارم  بين‌آبين ِ  رسيدن ِ  Webpageها  می‌نويسم.  ببين  ديگه  سرعت  چی⁀ئه!!

×  روزی  که  گذشت،  سال‌روز ِ  همه‌پرسي ِ  «جمهوري ِ  اسلامي»  بود.  چندی⁀ئه  خيلی‌ها  می‌گن  سال‌ها  گذشته  و  بايد  يه  همه‌پرسي(رف‌راندوم) ِ  تازه  انجام  بشه.  چند  روز  پيش  هم  شبح  نوشته  بود  «هيچ  قدرت‌مداری  در  ايران  -حتا  آقای ِ  خاتمي  هم-  حاضر  به  انجام ِ  رف‌راندوم ِ  دموک‌راتيک  در  ايران  نيست...».  چيزی  که  بارها  به‌اش  فکر  کردم  و  می‌کنم  اين⁀ئه  که  اگه  دوباره  يه  همه‌پرسي ِ  «آری/نه»  برگزار  بشه،  پاسخ‌ام  چی⁀ئه.  آيا  اصلن  می‌شه  هيچ  پاسخی  داد؟  «آری»  يا  «نه»؟  پدر و مادرهای ِ  ما  چه  جور  تونستن  يکی  رو  انتخاب  کنن؟  آيا  تعريف‌ها  فرق  کرده؟  بله،  ولی  حالا  اگه  درباره‌ی ِ  يه  چيز ِ  تازه  اگه  همه‌پرسي ِ  دوگزينه‌ئي  بشه،  آيا  اصلن  توش  شرکت  می‌کنيم؟؟

P