خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

دوشنبه، ۲۶ فروردين ۱۳۸۱ (April 15, 2002)

º 00:07

مرا،  مثل ِ  خاتم  بر  دل‌ات،
و  مثل ِ  نگين  بر  بازوی‌ات  بگذار...

غزل ِ  غزل‌های ِ  سليمان (۸:۶)

P