خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

آدينه، ۳۰ فروردين ۱۳۸۱ (April 19, 2002)

º 20:07

سکوت،  دسته‌گلی  بود
ميان ِ  حنجره‌ی ِ  من

ترانه‌ی ِ  ساحل
نسيم ِ  بوسه‌ی ِ  من  بود  و  پلک ِ  باز ِ  تو  بود

بر  آب‌ها    پرنده‌ی ِ  باد
ميان ِ  لانه‌ی ِ  صدها  صدا  پريشان  بود
بر  آب‌ها
پرنده  بی‌طاقت  بود.


صدای ِ  تندر ِ  خيس
و  نور،  نور ِ  تر ِ  آذرخش
در  آب  آينه‌ئی  ساخت
که  قاب ِ  روشنی  از  شعله‌های ِ  دريا  داشت


نسيم ِ  بوسه  و                               
                      پلک ِ  تو  و                 
                                     پرنده‌ی ِ  باد

شدند  آتش  و  دود
ميان ِ  حنجره‌ی ِ  من
سکوت،  دسته‌گلی  بود

دريايي 3-  يدلاه ِ  رويايي

P