خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

سه‌شنبه، 10 اردی‌بهشت ۱۳۸۱ (April 30, 2002)

º 4:31

×  بررسي ِ  زمينه‌های ِ  فرهنگي ِ  بحران ِ  معاصر  در  رابطه‌ی ِ  زن‌ــمرد
نوشته‌‌ی ِ  بهمن ِ  بازرگاني

    هزارتوی ِ  حس  و  عشق
  ‚  حريم ِ  خلوت ِ  عشق
  ƒ  هستي ِ زنانه—هستي ِ مردانه
  „  طلوع ِ  ستایش ِ  زنانه‌گي

P