خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

پنج‌شنبه، ۱2 اردی‌بهشت ۱۳۸۱ (May 2, 2002)

º 1:06

×  ده‌کده‌ی ِ  بعدي

پدربزرگ‌ام  هميشه  می‌گفت:  «زنده‌گي  جور ِ  گيج‌کننده‌ئی  کوتاه  است.  به  گذشته  که  نگاه  می‌کنم،  زنده‌گي  آن‌قدر  به  نظرم  کوتاه  می‌آيد  که  به‌زحمت  می‌توانم  بفهمم  چه‌طور  ممکن  است  مرد ِ  جوانی—برای ِ  مثال  می‌گويم—تصميم  بگيرد  به  طرف ِ  ده‌کده‌ی ِ  بعدي  بتازد،  ولی  نترسد  که—گذشته  از  حوادث ِ  بيْن ِ  راه—مهلت ِ  هم‌اين  زنده‌گي ِ  معمولي ِ  خوش  و  خرم،  بارها  کوتاه‌تر  از  زمانی  باشد  که  برای ِ  چنين  سفری  لازم  است!»

فرانتس  کاف‌کا
برگردان ِ  بابک ِ  احمدي  در  «کتاب ِ  ترديد»

P