خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

دوشنبه، ۱۶ اردی‌بهشت ۱۳۸۱ (May 6, 2002)

º 3:24

×  قربون ِ  اين  McAfeeی ِ  عزيزم  بره  هر  چی  ويروس  و  هر  چی  ضد ِويروس⁀ئه.  دی‌روز  تا  حالا  دست ِکم  پنج  تا  Email  داشتم  بی  نوشته  و  با  پیْ‌وست‌های ِ  آلوده  به  چند  جور  W32.Klez  که  حتا  يه  دونه‌ش  رو  هم  راه  نداد!  حالا  حال  کنن  اون‌ها  که  می‌گن  McAfee  کند  می‌کنه  کارکرد ِ  دست‌گاه  رو.  بکنه،  عوض‌اش  امنيت  داری  و  آرامش!  حالا  هم  دارم  با  اجازه‌ی ِ  خودش،  واسه  اطمينان  و  آفرين،  با  اين  FixKlez.Com ِ   مسخره  کنترول  می‌کنم،  تا  ببينی  که  پاک ِ  پاک  نگه‌داشته  دست‌گاه  رو!  درود  McAfee!  درود  Microsoft!  تا  کور  شود...

P