خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

سه‌شنبه، ۱۷ اردی‌بهشت ۱۳۸۱ (May 7, 2002)

º 1:32

×اميرحسين ِ  طاهري:

در  آغاز
تنها  عرياني ِ  من  بود  و  زمين،
واژه،  رؤيای ِ  گنگی  بود
و  جفت ِ  ناگهان ِ  من  آن‌قدر  زيبا  که...
از  اول
و  در  آغاز  تنها  عشق  بود
و  اندکی  برگ ِ  درخت  و  زمين،
واژه،  دخترکی  هراسان  بود
و  جفت ِ  دوباره‌ی ِ  من  آن‌قدر  خودخواه  که...
از  اول
در  آغاز  تنها  شعر  بود
و  اندکی  شور ِ  ستاره  و  زمين،
واژه،  خدا  بود
و  جفت ِ  هميشه‌ی ِ  من  آن‌قدر  حسود  که...
از  اول
در  آغاز  مرگ  بود
و  اندکی  بوی ِ  باد  و  زمين
جهان  طعم ِ  گلوی ِ  مرا  داشت
هر  جفت ِ  ناگزير ِ  من،  خود  را  به  شکل ِ  واژه  می‌آراست
خط  بزن،  تمام ِ  مرا  خط  بزن
از  آغاز...

آدينه ۱۲۷‌:‌۵۰

P