خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

پنج‌شنبه، ۲ خورداد ۱۳۸۱ (May 23, 2002)

º 4:23

×  «شعر ِ  مجسم».  بارها  اين  دو  واژه  رو  کنار ِ  هم  ديده‌م  يا  شنيده‌م،  اما  هنوز  هم  هر  بار  می‌شنوم  يا  می‌بينم،  به‌ويژه  از  اون‌هايی  که  خيال  می‌کنم  «شعر»  و  «واژه»  رو  می‌فهمن،  انگار  آب ِ  يخ  بريزن  سرم.

P