خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

آدينه، ۳ خورداد ۱۳۸۱ (May 24, 2002)

º 15:30

×  لامپ ِ  چراغ ِ  مطالعه‌م  سه  روز⁀ئه  سوخته.  سه  روز⁀ئه  هر  بار  که  می‌رم  خريد  يادم  هست  که  لامپ  بگيرم  و  يادم  می‌ره.  لج ِ  آدم  در  می‌آد  که  بی‌لامپ  باشه  و  هر  شب  بره  جايی  که  چندين  و  چند  تا  لامپ  آويزون  کردن  به  در  و  ديوارش  و  نمی‌شه  حتا  يکی‌ش  رو  کش  رفت!

P