خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

دوشنبه، ۶ خورداد ۱۳۸۱  (May 27, 2002) 

º  21:38

× 

به  دست ِ  هجر ِ  تو  زار  ام
– تو  نيز  می‌دانی!
طمع  به  وصل ِ  تو  دارم
– تو  نيز  می‌دانی!چو  در  دل  آمد  عشق ِ  تو  و  قرار  گرفت،
نماند  صبر  و  قرارم
                                                 – تو  نيز  می‌دانی!

نهفته  شد  گل  و  بلبل  پريد  از  چمن‌ام.
به  درد  خسته‌ی ِ  خار  ام
                                                         – تو  نيز  می‌دانی!انار  بودم  خندان  بر  آن  عقيق ِ  لب‌ات،
کنون  چو  شعله‌ی ِ  نار  ام
                                                          – تو  نيز  می‌دانی!

انار ِ  عشق ِ  تو  بوده‌ست،  شمس ِ  تبريزي!  که  برد  بر  سر ِ  دارم،
– تو  نيز  می‌دانی!

مولوي،  ديوان ِ  شمس،  ۳۱۰۸

P