خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

دوشنبه، ۲۰ خورداد ۱۳۸۱  (June 10, 2002) 

º  3:34

×  دو  سه  ماه ِ  گذشته  زمان ِ  خوبی  بود  برای ِ  کار  با  HTML.  بهونه‌ی ِ  خوبی  داشتم  برای ِ  کار  نکردن  رو  برنامه‌های ِ  خودم  که  می‌دونم  ضرر  کردم.  کار  روی ِ  اين  Weblog  وام  داشت  که  دست ِکم  روزی  دو  سه  ساعت  با  HTML  و  VBScrip  ور  برم.  اين  آخرها  هم  FrameSet  که  به‌زودي  تو  ساختار ِ  Weblog  به  کار  می‌گيرم‌اش.  پری‌روز،  وقتی  داشتم  روی ِ  ساخت ِ  «...مينا...»  کار  می‌کردم  نياز  به  چيزی  پيدا  کردم  که  اون‌جا  ضروري  نبود،  اما  می‌دونستم  که  تو  Weblog  حتمن  لازم‌ام  می‌شه:  چه  جور  يه  FrameSet  رو  باز  کنم  و  تو  يکی  از  Frameهاش  برم  به  يه  Bookmark  از  يکی  از  نوشته‌های ِ  پيش  (برای ِ  من  بایْ‌گاني ِ  نوشته‌ها  خيلی  مهم⁀ئه).  يکی  دو  ساعت  کار  کردم  و  خسته  شدم.  زنگ  زدم  به  يکی  از  هم‌کارها  که  تو  شرکت  HTML  کار  می‌کرد  و  طرح ِ  سايت ِ  شرکت  با  اون  بود.  يکی  دو  بار  مسئله  رو  براش  گفتم  تا  گرفت  چی  می‌خوام.  گفت  نمی‌شه  و  برای ِ  اين  کار  بايد  با  ASP  کار  کنم:  – «نه!  با  HTML  و  Script  نمی‌شه!».  داشتم  بی‌خيال‌اش  می‌شدم.  دوباره  رفتم  سراغ ِ  Microsoft Visual Studio .NET Documentation  و  باز  جست‌وجو...  و  راه ِ  چاره  با  يه  کلک ِ  کوچولو  پيدا  شد.  با  يه  Code ِ  ساده‌ی ِ  VBScript  و  بدون ِ  نياز  به  ASP.  زنگ  زدم:  – «با  HTML  و  Scriptنويسي  نمی‌شه،  نه؟» ... و  آخرش  اين  بود  که  – «حالا  بگو  چی  کار  کردی؟!»...
اين  تازه  اول‌اش⁀ئه.  حالا  ديگه  نوبت ِ  ASP.NET⁀ئه.  اما  بايد  يه  برنامه‌ئی  بچينم  که  به  کارهای ِ  خودم  هم  برسم،  دو  ماه  ديرکرد  دارم...  بهونه‌ی ِ  آرامش  و  تمرکز  نداشتن  هم  ديگه  داره  تموم  می‌شه...  و  آرامش  داره  کم  کم  می‌رسه...  می‌شه؟

P
 

º  1:23

×  تو  Weblogهايی  که  هر  شب  می‌خونم  يکی  هست  که  خيلی  مرتب  و  يک‌نواخت  می‌نويسه.  با  اين  که  زياد  هم  می‌نويسه،  اما  خوندن‌اش  برای ِ  من  زياد  وقت  نمی‌بره،  چون  راست‌اش  رو  بخوایْ  گاهی  دو  خط  در  ميون  می‌خونم‌اش.  اين  جور  خوندن  هم  گاهی  خيلی  لذت‌بخش⁀ئه...  اما  چيزی  که  می‌خوام  بگم  اين  نيست.
تو  Weblogها  گاهی  نام‌گذاري‌های ِ  قشنگی  می‌بينم.  بيش‌تر  اما  به  بازتاب ِ  معنا  و  جرقه‌ئی  که  اسم  تو  ذهن ِ  بيننده  می‌زنه  فکر  کرده‌ن  و  کم‌تر  ديده‌م  Weblogی  که  آهنگ  و  زنگ ِ  صداها  يا  هم‌آهنگي ِ  واژه‌ها  بهونه‌ی ِ  نام‌گذاري‌ش  باشه...  اما  چيزی  که  می‌خوام  بگم  اين  نيست.
تو  Weblogی  که  پيش‌تر  گفتم  بيش‌تر  از  همه  چيز  اين  اسم‌اش⁀ئه  که  برام  خوش‌آيند⁀ئه  و  هم‌اين  جور  بی‌خود  روزی  چند  بار  اسم‌اش  رو  تو  ذهن‌ام  تکرار  می‌کنم.  البته  نه  اون  جور  که  به  انگليسي  نوشته‌شده:  «Me, Myself & Ehsan»  و  نه  اون  جوری  که  بعضی‌ها  به  فارسي  می‌گن:  «من،  خودم  و  احسان».  نه،  هيچ  کدوم‌شون  خوش‌آهنگ  نيست،  يا  جوری  نيست  که  تو  ذهن‌ام  بشينه.  دوست  دارم  اين  جوري  صداش  کنم،  فارسي  و  انگليسي،  قر  و  قاتي:  «مي⁀و  مایْ‌سلف⁀و  احسان»...  درست  اين  جور:  «mī-yo-māy-sel-fo-eh-sān»...  برای ِ  خوش‌آهنگ‌تر  شدن  اگه  يه  «خان»  يا  «جون»   ته‌اش  ببندی  ديگه  معرکه  می‌شه:  «مي⁀و  مایْ‌سلف⁀و  احسان‌جون»!!!

P
 

º  0:20

×  اين  Yahoo!Messenger ِ  مسخره  چند  روز⁀ئه  ديوونه  شده!  هر  بار  Login  می‌کنم  «تق  تق  تق»  می‌زنه  و  می‌گه  «CaevaPublic is now online»!!!

P