خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

شنبه، ۲۵ خورداد ۱۳۸۱  (June 15, 2002) 

º  16:47

...

From the moment of birth till you go back to the earth,
Your life is like a circle of gold,
And everything you begin, every song that you sing,
Sooner or later must go...

Another time, another place, another life, another face,
Oh, my love, I know I'll see you again,
And the circle that starts with the beat of your heart,
Takes you back to the beginning again...

...

Round and Around, from At the End of a Perfect Day (1977)
By Chris de Burgh

P
 

º  14:52

×  وایْ...  وایْ...  چه  خوابی!...  وایْ...  چه  خوابی!...

...

چی  شده؟...

کجاها  بوده‌م!...  کجا  بودی؟...  کجا  ای؟...

...

P
 

º  02:30

×  ام‌روز  صدای ِ  راديو  می‌اومد،  راديو  پيام.  يه  آهنگی  شنيدم  که  برام  خيلی  آشنا  بود.  بايد  می‌دونستم  چی⁀ئه،  ولی  هر  چی  فکر  می‌کردم  يادم  نمی‌اومد.  داشتم  کتاب  می‌خوندم  و  مدام  حواس‌ام  می‌رفت  به  اين  که  اين  آهنگ ِ  چی⁀ئه.  از  کارهايی  بود  که  می‌دونستم  دوست‌اش  دارم،  اما  مدت‌ها  به‌اش  گوش  نکرده‌م...  بعد ِ  دو  سه  ساعت  ياد  آوردم  که  «نغمه‌ی ِ  ناديا»  کار ِ  ولادی‌مير  کوزما⁀است،  از  فيلم ِ  «ميشل  سْـتروگوف».  يکی  دو  ساعت  هم  تو  Web  گشتم  تا  تونستم  پيداش  کنم.  اون  هم  از  Jules Verne Collection.  هيچ  جای ِ  ديگه  نبود.  دو  سه  تا  سايت ِ  کره‌ئی  هم  بود  که  Linkهايی  داشت  ولی  هيچ  کدوم  وصل  نمی‌شد.

Nadia's Théme:    Real Audio     MP3 

Michel Strogoff:    Real Audio     MP3 

From: The soundtrack of Michael Strogoff
Music by Vladimir Cosma, from Michel Strogoff (1975), a Film (Television) by Jean-Pierre Decourt

P