خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

دوشنبه، ۳ تير ۱۳۸۱  (June 24, 2002) 

º  03:10

×  سال ِ  گذشته،  تهران...

– ...اصلن  من  کار  ندارم!  تو  خودت  گمون  می‌کنی  سازه‌ئی  که  طراحي‌ش  کردی  تو  زلزله‌ی ِ  احتمالي ِ  ده  سال ِ  آينده،  دووم  می‌آره؟
– حالا  کو  تا  زلزله؟
– نه!  شوخي  نمی‌کنم!  تو  که  ديگه  می‌دونی  يه  زلزله‌ی ِ  شديد  زير ِ  تهران  خوابيده  که  دست ِکم  نيمی  از  شهر  رو  ويرون  می‌کنه!  اين  کار ِ  تو  که  اول  از  همه  می‌ريزه!
– خب،  آره!  که  چی؟
– يعنی  چی؟  حالا  جون ِ  آدم‌ها  برات  هيچ  چي!  برات  مهم  نيست  معلوم  بشه  کارت  رو  درست  انجام  ندادی؟  بابا!  مسئوليت‌اش  مگه  با  تو  نيست؟
– ببين!  مگه  خودت  نمی‌گی  دست ِکم  نيمی  از  ساختمون‌ها  ويرون  می‌شه؟  که  ساختمون‌های ِ  بهْ‌تر  از  اين  هم  شايد  بريزه؟
– خب؟!
– آخه  خره!  اون  وقت  که  کسی  نمی‌آد  خر ِ  تو  يکی  رو  بگيره  و  ازت  جواب  بخواد.
– ...؟!

P