خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

يک‌شنبه، ۹ تير ۱۳۸۱  (June 30, 2002) 

º  05:29

×  «وقتی  مينا  از  خواب  بيدار  شد»،  بخش ِ  ۷  و  ۸

نزديک ِ  ۴۰  ساعت  بيداري  ديگه  داره  از  پا  درم  می‌آره.  هوا  داره  روشن  می‌شه  و  وقت ِ  خواب⁀ئه...

...
“ Go to sleep everything is alright”

I close my eyes and I drift away,
And to the magic night I softly say,
A silent prayer, like dreamers do,
Then I fall asleep to dream my dreams of you;

...

P