خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

چهارشنبه، ۱۹ تير ۱۳۸۱  (July 10, 2002) 

º  08:31

×  « ...
– تو  چه  کار  خواهی  کرد؟
– من  هم  در  کنارت  خواهم  بود.»

...

– اما،  اما...  اما  اين  يعنی  زنده‌گي!

...


«وقتی  مينا  از  خواب  بيدار  شد»،  بخش ِ  ۹  و  ۱۰

P