خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

سه‌شنبه، ۱۵ امرداد ۱۳۸۱  (August 6, 2002) 

º  06:50

× منا  و  دغ‌دغه‌های ِ  قصه  و  شعرش  من  رو  ياد ِ  اين  انداخت  که  روزی  از  روزهای ِ  زمستاني  سر ِ  امتحان ِ  «مهندسي ِ  پیْ»  نوشته‌بودم.  افتادم؟  اون  درس  رو  اگه  می‌پرسی،  آره...

● ● ●


برف  باريده‌بود.  کنار ِ  کوچه‌مان  يک  کپه  درست  کرده‌بودند  و  روش  يک  آدم‌برفي.  نه  که  بخواهم  داستان ِ  آدم‌برفي‌ئی  را  بگويم  که  توی ِ  اولين  آف‌تاب  وارفت  و  آب‌هاش  راه  افتادند،  هر  کدام از  طرفی  و...  نه!  اصلن  حوصله‌اش  را  هم  ندارم.  چون  بر  و  بر  آن  روز  صبح  ايستاده‌بود  و  نگاه  می‌کرد.  برعکس ِ  بقيه‌ی ِ  آدم‌برفي‌ها.  و  هر  چه  بی‌تکان‌تر  بود،  بيش‌تر  لج‌ام  می‌گرفت.  آدم‌برفي‌هايی  که  کنارم  می‌رفتند  و  می‌گفتند،  انگار  هميشه  بودند  و  باشند  و  برای‌ام  طبيعی  شده‌باشد.  راه  سر  بود  و  با  قدم‌های ِ  آدم‌برفي‌هايی  که  پيش‌تر  رفته‌بودند،  برف  روی ِ  برف  لغزيده‌بود  و  راه  کوبيده‌شده‌  و  سر  بود.  حالا  کفش‌هام  روی ِ  برف  که  می‌افتاد  می‌سريد  و  آدم‌های ِ  برفي  هیْ  می‌افتادند  و  روی ِ  راه ِ  سر  می‌لغزيدند  و  باز  برف  بود  که  برف  را  سر  می‌کرد.  روی ِ  برف ِ  پانزده  قدم  می‌گذاشتم.  روی ِ  برفی  که  تاب ِ  کفش‌هام  را  می‌آورد.  و  آدم‌برفي‌ها  هیْ  جوش  و  جلا  می‌زدند  که،  می‌دانم،  يعنی  من  هم  بلغزم.  و  آدم‌برفي ِ  بی‌تکان،  بر  و  بر  نگاه  می‌کرد  و  پوزخند ِ  کثيفی  داشت.  و  من  پا  جايی  می‌گذاشتم  که  جای ِ  پايی  نبود  و  راه  باز  می‌کردم  خودم  که  تا  نلغزم.  و  آدم‌برفي‌ها  شادخند ِ  سر  خوردن‌هاشان  بود  و  آدم‌برفي  تکان  نمی‌خورد  که  نمی‌خورد.

۳۰  دیْ  ۱۳۷۴،  تهران

P