خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

پنج‌شنبه، ۱۷ امرداد ۱۳۸۱  (August 8, 2002) 

º  13:30

معجزه  بر  در  کوفت  دی‌شب،
و  در ِ بسته‌ی ِ هميشه  گسست؛
نام‌ام  در  نام‌ات  گم  شد،
و  جان‌ات  به  جان‌ام  گر  گرفت.

P