خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

آدينه، ۸ شهريور ۱۳۸۱  (August 30, 2002) 

º  01:13

× شوخي  می‌کنی؟  می‌خواهی  با  من  برقصی؟  می‌خواهی  دستان‌ام  را  به  دور ِ  گردن‌ات  و  خودم  را  روی ِ  سينه‌ات  حايل  کنم  و  در  نور ِ  ماه  با  تو  برقصم؟    آه  زنده‌گي!      آه    زنده‌گي!

«ابول‌هول»،  فرخ ِ  لمعه،  ۴۲

P