خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

دوشنبه، ۱۱ شهريور ۱۳۸۱  (September 02, 2002) 

º  01:10

× هم‌اين  شنبه  بود  که  از  «فرهاد»  می‌گفتيم  و  از  Yesterday, When I Was Young...  يادت  هست؟

حالا  تو  خواب ای  و  من،  خواب  از  سرم  پريد...
گرم  و  زنده
بر  شن‌های ِ  تابستان
زنده‌گي  را  بدرود  خواهم‌گفت.

تا  قاصد ِ  مليون‌ها  لب‌خند  گردم،
تابستان  مرا  در  بر  خواهدگرفت  و  دريا  دل‌اش  را  خواهدگشود.

زمان  در  من  خواهدمرد  و  من  بر  زمان  خواهم‌خفت.

ترانه‌ی ِ  «کتيبه»،  آلبوم ِ  «برف»،  شعر ِ  «فريدون ِ  ره‌ْنما»

خبر:  BBC Persian

P