خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

سه‌شنبه، ۹ مهر ۱۳۸۱  (October 1, 2002) 

º  22:49

× عاشق  بودن  کار ِ  ساده‌ئی⁀ئه.  مجنون  بودن  ساده‌تر...  باور  نمی‌کنی؟
همه‌ی ِ  عمر ِ  آگاهانه‌م  شاعر  بودم،  عاشق  بودم...

حالا...

حالا  آرزوم  اين⁀ئه  که  شايسته‌ی ِ  شعرهايی  باشم  که  برای ِ  من  زاده‌می‌شه.  دل‌واپس ِ  اين  ام  که  تاب ِ  مهری  رو  داشته‌باشم  که  بی‌دريغ  پرم  می‌کنه.

هوام  رو  داشته‌باش  خدا!

P