خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

چهار‌شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۸۱  (October 2, 2002) 

º  22:15

×

تو  رگ ِ  خشک ِ  درخت‌آ  درد ِ  پائيز  می‌گيره
بارون ِ  نم‌نم‌ک  آروم  روی ِ  جاليز  می‌گيره

ديگه  سبزي  نمی‌مونه
همه  جا  برگ‌آی ِ  زرد⁀ئه
ديگه  برگ‌آ  نمی‌رقصن
رقص ِ  پائيز  پر ِ  درد⁀ئه


گرمي ِ  دست‌آی ِ  من  کم  شده  دست‌آت⁀و  بده
دست‌آی ِ  سرد ِ  من⁀و  گرم  بکن،  باد ِ  پائيز  سرد⁀ئه
آف‌تاب ِ  تنبل ِ  پائيز  می‌گه  قلب‌ات  سرد⁀ئه
بازي ِ  ابرآ  با  خورشيد  من⁀و  آروم  کرده

ترانه‌ی ِ  «پائيز»
کار ِ  «کوروش ِ  يغمائي»

P