خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

چهار‌شنبه، ۱۷ مهر ۱۳۸۱  (October 9, 2002) 

º  19:55

×

سورنازن ِ  کنار ِ  راه
زنگ ِ  صداش
آهن‌پاره‌های ِ  بی‌درنگ  را
می‌خورد.

۱۱  مهر  ۱۳۸۱
...«لوْشان»...

P