خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

آدينه، ۱۹ مهر ۱۳۸۱  (October 11, 2002) 

º  00:56

× دلدل  به  رخش  می‌بازد  و  جُند  به  سپاه  و  ثار  به  خون  و  نظم  به  چامه  و  ايقاع  به  سرود  و  عمامه  به  دستار  و  خيبر  به  روئين‌دژ.  خب  ديگر  چه  می‌ماند؟   حرم  به  مشکوی  و  قصاص  به  پاداش  و  محشر  به  رست‌خيز  و  اجل  به  مرگ!  سوگ  اگر  هست  بر  سياوش  است  يا  سهراب  يا  ايرج  و  شادي  اگر  هست  بر  جشن‌های ِ  ايراني  است!  عالمان ِ  عهد  را  دانش‌وران  می‌خواند  و  علم  را  دانش،  و  از  پارسي  هر  لغت  که  نو  می‌کند  سنگی  است  که  بر  مدارس  پرتاب  می‌کند  و  بر  آن‌چه  فضيلت  و  تقوا  است![۸۰]

بی‌چاره  فردوسي  که  با  اين  همه،  نام  و  نشون‌اش  عربي  و  معرب  موند  که  موند.  حتا  «توس»اش  رو  هم  «طوسي»  می‌نويسن:  «حکيم  ابوالقاسم ِ  فردوسي ِ  طوسي»!!

وایْ  از  اين  نيکان ِ  ناهم‌راه.  چه‌را  بددهنان  زبان ِ  دراز  دارند  و  نيکان  خاموش  اند؟  نيکان  از  نيکي  نه  دست  به  سنگ  می‌برند  و  نه  ناسزا  را  با  دُش‌نام ِ  هم‌سنگ  پاسخ  می‌گويند.  آه،  نيکي  چه  بد  است.[۸۵]

بزنيد  مرا  ــ  سنگ‌پاره  و  تپان‌چه  و  تازيانه‌های ِ  شما  بر  من  هيچ  نيست.  من  شما  را  نستوده‌ام  و  پدران ِ  شما  را  از  گم‌نامي  به  در  نيآوردم.  من  نژاد ِ  شما  را  که  بر  خاک  افتاده‌بود  دست  نگرفتم  و  تا  سپهر  نرساندم.  شما  را  گنگ  می‌خواندند  و  من  شما  را  از  هوش  و  هنر  سر  بر  نيفراختم،  و  پارسي ِ  پدران‌تان  را  که  خوارترين  می‌انگاشتند  زبان ِ  انديشه  نساختم.  ترکه‌های ِ  شما  مرا  نوازش  است  و  دوال‌ها  پر ِ  سي‌مرغ.  من  چهره‌ی ِ  شما  را  که  ميان ِ  توري  و  تازي  گم  بود  آشکار  نکردم  و  سرزمين ِ  از  دست  رفته‌ی ِ  شما  را  به  جادوی ِ  واژه‌ها  بازپس  نگرفتم  و  در  پای ِ  شما  نيفکندم.  بزنيد  ــ  که  تيغ ِ  دُش‌من‌ام  گواراتر  پيش ِ  دش‌نام ِ  مردمی  که  برای‌شان  پشت‌ام  خميد  و  موی‌ام  به  سپيدي  زد  و  دندان‌ام ريخت  و  چشم‌ام  نديد  و  گوش‌ام  نشنيد.[۸۶]

تو  که  هستی  پيرمرد؛  لاف ِ  چه  می‌زدی؟  از  آن  همه  مهر  که  رساندی  به  رودابه  و  تهمينه  و  گردآفريد ِ  گوْ،  کدام  گوشه‌ی ِ  نگاهی  اکنون  دل ِ  يخ‌بسته‌ی ِ  تو  را  گرم  می‌کند؟  نگاه  کن؛  هوشنگ  مرده‌است،  و  سياوخش  و  رستم  و  بيژن،  و  از  هزار  پهلوان  که  سرودی  يکی  نيست  تا  تو  را  در  پناه ِ  خود  گيرد.[۱۰۶]

دست  بردار  از  سرم  ایْ  مرگ؛  زياده  کار  دارم.[۷۱]

هرگز  مرگ  را  به  گريه‌ئی  شاد  نکردم — برخيز  زنده‌گي  را  زنده  کنيم![۷۳]

تک‌گويي‌ها  از  «ديباچه‌ی ِ  نوين ِ  شاه‌نامه»،  نوشته‌ی ِ  «بهرام ِ  بيضائي»

P