خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۸۱  (October 22, 2002) 

º  03:10

× «وقتی  مينا  از  خواب  بيدار  شد»،  بخش ِ  ۱۳،  ۱۴  و  ۱۵:

...  اگر  می‌شد  زمان  به  عقب  برگردد،  در  هم‌آن  لحظه‌ی ِ  اول  صدا  را  ول  می‌کرد  و  به  خانه‌اش  برمی‌گشت!...

P