خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

پنج‌شنبه، ۹  آبان ۱۳۸۱  (October 31, 2002) 

º  17:56

× گزار

باز  آمدم  از  چشمه‌ی ِ  خواب،  کوزه‌ی ِ  تر  در  دست‌ام.
مرغانی  می‌خواندند.  نيلوفر  وا  می‌شد.  کوزه‌ی ِ  تر  بشکستم،
در  بستم
و  در  ايوان ِ  تماشای ِ  تو  بنشستم.

سهراب ِ  سپهري
شرق ِ  اندوه
هشت  کتاب،  ۲۴۱

P