خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

آدينه، ۲۴  آبان ۱۳۸۱  (November 15, 2002) 

º  23:16

× ...

اينک  من  و  تو  و  فراغت ِ  بعدازظهر

(بعدازظهری  که  از  ما  می‌گذرد
بر  ما  می‌گذرد
در  ما  می‌گذرد
و  دريغ  از  ميخ  و  چکشی
تا  که  بعدازظهر  را
بر  آسمان
ميخ‌کوب  کنم)

...

کيومرث ِ  منشي‌زاده
«بلندپروازي‌های ِ  کوتاه»
«قرمزتر  از  سفيد»،  ۹۱

P