خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۸۱  (November 16, 2002) 

º  05:01

× و  ام‌روز...  برای ِ  تو  که  هستی...  تو،  که  هميشه  ای...  هميشه  آن ِ  تو  باد!


Eres tú (You Are)

Español English

Eres tú (You Are);  by Mocedades, 1973

P