خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

يک‌شنبه، ۳  آذر ۱۳۸۱  (November 24, 2002) 

º  00:21

× دوستی  دارم  که  به  نوشتن  تو  وب‌لاگ  کشيده  کارش!  «رد ِپايی  بر  برف»  آغاز  شده  با  نوشته‌ئی  چندبخشي  از  «اوک‌تاويو  پاز»  که  خوندن  داره:  «ديالک‌تيک ِ  تنهايي»!

P