خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

پنج‌شنبه، ۱۴  آذر ۱۳۸۱  (December 5, 2002) 

º  00:11

×

در  يک  دره  بودند  و  جوی‌باری  پچ‌پچ‌کنان  از  زير ِ  پای ِ  مينا  می‌گذشت.  دور  تا  دور  پر  بود  از  گل‌های ِ  زرد  و  سرخ  و  آبي  و...

اما  من  با  تو  حرف  می‌زنم،  من  با  تو  از  اين  همه  سرزمين  گذشته‌ام...

«وقتی  مينا  از  خواب  بيدار  شد»:

            «پايان ِ  توفان»،  «سرزمين ِ  هست‌ها»  و...      «بازگشت»

...  و  با  هم  دنيای ِ  خودمان  را  بسازيم.

P