خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

چهارشنبه، ۲۰  آذر ۱۳۸۱  (December 11, 2002) 

º  03:09

× «شاعري،  تنهايي ِ  ترس‌ناکی  است.  نوعی  بيماري ِ  جان  است.  شعر،  يک‌سر  خلاف ِ  آن  چيزها  است  که  مردمان  شاعرانه  می‌پندارند.  به  سلاحی  مخفي  و  خطرناک  همانند  است،  گاه  از  فاصله‌يی  بعيد  به  هدف  می‌زند.»

ژان  کوک‌تو

P