خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

يک‌شنبه، ۸  دیْ ۱۳۸۱  (December 29, 2002) 

º  02:59

× يار  خوش  چيزی⁀است،  زيرا  که  يار  از  خيال ِ  يار  قوت  می‌گيرد  و  می‌بالد  و  حيات  می‌گيرد.

مولوي،  فيه ِ  ما  فيه

P