خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

دو‌شنبه، ۳۰  دیْ ۱۳۸۱  (January 20, 2003) 

º  18:23

× سايت ِ «فرهاد»

(گر  چه  بس  نيست  هنوز،  اما  می‌شه  گفت  خوب⁀ئه...  و  که  خوب‌تر  شه  باز...)

P