خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

پنج‌شنبه، ۱۰  بهمن  ۱۳۸۱  (January 30, 2003) 

º  21:54

× درباره‌ی ِ  جشن ِ  سده

جشن ِ  سده  را  در  ده‌مين  روز  از  ماه ِ  بهمن،  به  هنگام ِ  شب،  برگزار  می‌کردند...  همه‌گان  به  صحرا  می‌رفتند  و  کوهه‌هايی  از  بوته‌ها  فراهم  می‌ساختند  و  آن‌ها  را  برمی‌افروختند  و  شادي  و  پایْ‌کوبي  می‌کردند  و  معتقد  بودند  که  اين  آتش  بازمانده‌ی ِ  سرما  را  نابود  می‌کند...  بر  زمين  آتش‌ها  می‌افروختند،  شهرها  را  چراغان  می‌کردند  و  پرنده‌ها  و  تيرهای ِ  آتشين  را  به  فضا  می‌فرستادند  تا  مگر  دوْران ِ  کودکي ِ  خورشيد  به  سر  رسد  و  گرمای ِ  آن  پديد  آيد  و  باروري ِ  زمين  از  نوْ  آغاز  شود...

مهرداد ِ  بهار

P