خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

يک‌شنبه، ۱۳  بهمن  ۱۳۸۱  (February 2, 2003) 

º  18:08

× «هزار  شکر  که  ديدم  به  کام ِ  خويش‌ات  باز»

- اين  «خويش»،  من⁀ئه  يا  تو؟
- مگه  فرقی  هم  می‌کنه؟

P