خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

چهارشنبه، ۲۳  بهمن  ۱۳۸۱  (February 12, 2003) 

º  07:06

× «منشور ِ  ۸۱»

آزادي‌خواه  و  عادلانه،  انسان‌گرا  و  دموک‌راتيک،  آشتي‌جويانه  و  غيْر ِانقلابي،  آرام  و  بردبار...  در  ۱۲  بند  که  با  «ما»  آغاز  می‌شه.

هر  چند  راه‌های ِ  رسيدن  به  اين‌چنين  فردايی  ناپيْدا  و  دست ِکم  دش‌وار⁀ئه،  اما  انديشه‌ش  روشني  و  گرما  می‌بخشه  تا  راه ِ  بوده  پيْدا  شه  و  راه‌های ِ  نبوده  ساخته.
تنها  اميدوار  ام  «شرکت ِ  آحاد ِ  مردم ِ  آزادي‌خواه  و  پيش‌روْ،  برکنار  از  علايق ِ  سياسي  و  مذهبي  (مقدمه‌)»  مثل ِ  انقلاب ِ  ۵۷  نشه  که  هدف ِ  سرنگوني ِ  رژيم،  انديشه‌ها  و  سليقه‌ها  رو  از  ياد  ببره  و  با  به  هدف  رسيدن،  اختلاف‌های ِ  نهفته  سر  برآره  و  سردرگمي‌ها  و  خودمداري‌ها  و  انتقام‌ها  آغاز  شه.
P