خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

پنج‌شنبه، ۱  اسفند  ۱۳۸۱  (February 20, 2003) 

º  02:14

×

در  هيْئت ِ  هوا
دائم  مراقبت‌ام  می‌کند.


او  هست
هر  جا  هوا  که  هست
نه  می‌گريزم  می‌خواهم
نه  می‌توانم  بگريزم
ناچار  در  هوای ِ  او  هر  چيز
مثل ِ  هوا  زيبا  می‌گردد
من  شکل ِ  حرف ِ  خودم  می‌شوم
گل  شکل ِ  عطر ِ  خودش
و  او⁀است  دوست
وقتی  هوا  مجسمه‌يی  از
                        او⁀است.

يدلاه ِ  رويايي
«لب‌ريخته‌ها»

P