خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

آدينه، ۲  اسفند  ۱۳۸۱  (February 21, 2003) 

º  05:07

×

چون  پرده‌ی ِ  حرير ِ  بلندی
خوابيده  مخمل ِ  شب،  تاريک  مثل ِ  شب
آيينه‌ی ِ  سياه‌اش  چون  آينه  عميق
سقف ِ  رفيع ِ  گنبد ِ  بشکوه‌اش
لب‌ريز  از  خموشي،      و  از  خويش  لب‌به‌لب.


ام‌شب  به  ياد ِ  مخمل ِ  زلف ِ  نجيب ِ  تو
شب  را  چو  گربه‌يی  که  بخوابد  به  دامن‌ام
من  ناز  می‌کنم،
چون  مشتري  درخشان،  چون  زهره  آشنا
ام‌شب  دگر  به  نام  صدا  می‌زنم  تو  را
نام ِ  تو  را  به  هر  که  رسد  می‌دهم  نشان:
«آن‌جا  نگاه  کن!»
نام ِ  تو  را  به  شادي  آواز  می‌کنم،
ام‌شب  به  سوی ِ  قدس ِ  اهورايي
پرواز  می‌کنم.

م.  اميد

P