خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

دوشنبه، ۱۹  اسفند  ۱۳۸۱  (March 10, 2003) 

º  02:48

× يه  سايت ِ تازه  برای ِ Chris de Burgh:

طراحي ِ خيْلي  خوبی  داره  که  هر  چند  رنگ ِ زمينه‌ش  سياه⁀ئه  اما  از سايت ِ رسمي ِ Chris de Burgh هم  قشنگ‌تر  به  چشم  مى‌آد.
اين  جور  که  پيْدا⁀است  سازنده‌گان‌اش  ايراني  اند.  البته  اين  رو  من  از  Emailی  که  برام  رسيده  می‌گم.

P
 

º  00:33

×
...

ام‌روز  بی‌کار  ام
نه  کار ِ  عشق  دارم
نه  کار ِ  سياست
آزاد ِ  آزاد  ام!
خرس ِ  رشک  هم
ام‌روز  فقط  کهنه‌خرسکی  است
پشم‌های‌اش  پلاسيده
می‌بينيدم؟
آن  قدر آزاد  ام
بر  زمين  می‌نشينم
و
د ِ  برو  که  رفتی
سُر  می‌خورم
تا  جاودان
تا  ثابت  کنم
زمين
نه  گرد  است
نه  صاف
سرپاييني  است

...

ولادی‌مير  ماياکوفس‌کي
سال‌گشت، ۱۹۲۴
برگردان ِ  مديا  کاشي‌گر  (ابر ِ  شلوارپوش)

P