خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

چهارشنبه، ۲۱  اسفند  ۱۳۸۱  (March 12, 2003) 

º  01:03

× می‌خواستم  چيزی  بنويسم  درباره‌ی ِ  ناسازگاري ِ  بلوغ ِ  فکري ِ  مردم  با  چاهارشنبه‌سوري ِ  ام‌سال  که  يه  هفته  پيش‌تر  از  موعدش  برگزار  شد!  (ناسازگاري‌ئی  که  شايد  برای ِ  من  پذيرفتني  باشه،  اما  برای ِ  خيْلی‌ها  که  دم  از  هوش‌مندي  و  روشن‌بيني ِ  مردم  مى‌زنند  بايد  پيچيده‌تر  از  اين‌ها  باشه  که  رياکارانه  از  کنارش  گذر  کنن.)  ولی  نگاه  که  می‌کنم،  می‌بينم  مردم  هم‌اين  دور  و  ور ِ  خودم  اند؛  هم‌اين  نزديک‌ترين  کسان ِ  من  اند.  و  من  که  ادعای ِ  مردمي  بودن  ندارم  و  درگيرتر  از  همه  با  هم‌اين  مردم ِ  نزديک  ام،  چه‌را  خرده  بر  ستاينده‌گان ِ  سودپيشه‌ی ِ  مردم  بگيرم.

روشن‌فکر ِ  مردمي  خنده‌دارترين  هم‌سايه‌گي ِ  واژه‌ها⁀است  و  دردناک‌ترين  دريافت ِ  سياسي  و  اجتماعي ِ  زنده‌گي ِ  من...  برای ِ  رسيدن  به  آزادي  و  دانايي ِ  همه‌گاني  راه ِ  درازی  در  پيش⁀ئه  که...  خدا  ما  رو  بيآمرزه!

P