خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

شنبه، ۲  فروردين  ۱۳۸۲  (March 22, 2003) 

º  03:16

×

يخ  آب  مى‌شود
در  روح ِ من
در  انديشه‌هاى‌ام


بهار
حضور ِ تو⁀است
بودن ِ تو⁀است

مارگوت  بيکل

P