خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

چهارشنبه، ۲۷  فروردين  ۱۳۸۲  (April 16, 2003) 

º   00:23

× دو  تا  کفتر ِ چاهي  بالای ِ دهانه‌ی ِ کولر ِ خونه  لونه  کرده‌ن.  از  روزای ِ اول ِ باهار.  چن  روز  پيش  که  داشتم  کولر  رو  دست‌کاري  می‌کردم،  گمون  کردم  اين  کار  فراري‌شون  می‌ده،  اما  ام‌روز  سر  و  صداشون  بيش  از  هميشه  می‌اومد.  هنوز  هستن.  اگه  کولر  فراري‌شون  نده.

لونه...  خونه...

P