خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

دوشنبه، ۲۲  اردي‌بهشت  ۱۳۸۲  (May 12, 2003) 

º  14:03

×

خب!  اين  IRAN BIN  تا  اين‌جا  که  من  ديده‌م  خیْلی  خوب  بوده!  گمون  کنم  از  رفتن ِ  به  نمايش‌گاه  هم  بهْ‌تر  باشه.  جست‌وجوش  خیْلی  خوب  بود.  زود  تونستم  کتابی  رو  که  تو  نمايش‌گاه  نديده‌بودم  و  تو  «شب‌های ِ  گراماتا»  درباره‌ش  خوندم  پيْدا  کنم:  «من ِ  گذشته:  امضا»  از  «يدلاه ِ  رويايي».  به‌ل‌اخره  يه  کتاب ِ  شعر  ام‌سال  پيْدا  شد!

البته،  بايد  ببينم  درخواست ِ  من  برای ِ  خريدش  کیْ  می‌رسه...  من  با  دريافت ِ  نقدي  کتاب  رو  خواستم.  گفته‌ن  که  به‌زودي  با  کارت ِ  اعتباري  هم  می‌شه  خريد  کرد.  اميدوار  ام  با  کارت‌بانک‌های ِ  ايراني  هم  بشه.

P