خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

چهارشنبه، ۲۵  تير  ۱۳۸۲  (July 16, 2003) 

º  00:11

× پيش‌ترها  لينکی  داده‌بودم  به  يکی  از  کارهای ‌ِ  Bruno Bozzetto:  «بايدها  و  نبايدها  در  راننده‌گي»  که  عنوان ‌ِ  اصلي‌ش  «Yes & No»  بود.  يکی  از  دوست‌ها  چن  تا  از  کارای ‌ِ  ديگه‌ش  رو  برام  فرستاده  که  خيْلی  ديدني⁀ئه.  انگار  ايتاليايي‌ها  هم  يه  چيزايی  ان  تو  مايه‌های ‌ِ  ما  ايراني‌ها!

Olympics  |  Europe and Italy  |  Yes & No  |  Adam


By Bruno Bozzetto

P